باید پاکی نفس و رعایت امانت در مدیریت کشور نهادینه شود