پایان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضوی / جلسه بعدی 21 اردیبهشت