گردشگری جایگزین مطلوب نفت در کشور است/ پیگیر جذب سرمایه گذار برای محمدآباد جرقویه می شویم