کاخ سفيد: ارتباط عاملان حادثه يکشنبه با داعش هنوز تائيد نشده است