آمریکابرای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی درصدد تجزیه بلاد اسلامی است