با دو مقام سیاسی آمریکایی که در این چند روز ایران را تهدید نظامی کردند آشنا شوید