محمد رضا خرسندنیا: هم قسم شدیم تا تراکتور را ببریم (اختصاصی استقلال جوان)