خسارت 30 درصدی به تعدادی از واحدهای مسکونی روستاهای شهرستان کاشمر