خرید برق سرمایه گذاران خارجی انرژی های تجدید پذیر تضمین می شود