توانمندسازی کانون های محلی با اجرای جشنواره شمسه ۴ در منطقه ۱۰ تهران