نقد شهرداری، نهاد کتابخانه‌ها و آموزش‌و‌ پرورش در حوزه کتاب کودک