احداث فرودگاه جدید اهواز با جدیت در حال پیگیری است