مازندران برای مسابقات سراسری قرآنی پیام نور آماده است