پنجمین پوستر مسیر با عنوان «متقین» در فضای مجازی منتشر شد