حضور 21 تیم در تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان قطعی شد