سرما بیش از هزار میلیارد ریال به مزارع سنقروکلیایی خسارت وارد کرده است