روایت داوری از خوابی که احمدی نژاد دید;امام فرمودند آقای دکتر روی این صندلی بنشین!