راه رشد اخلاق پرستاري، تأسي به کرامت و صفات حضرت زينب (س) است