مسابقات طناب‌کشی دانشجو معلمان پردیس فرهنگیان شهید مدرس سنندج