فرماندار: اصحاب رسانه جاذبه های گردشگری بافق را معرفی کنند