کاهش مصرف فرآورده های نفتی در یزد طی فروردین امسال