ردیف بودجه برای ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوسف پیگیری شود