خبری از پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نشد/وعده ای که هر روز رنگ می بازد