مجلس توافق در سایه تهدید را نمی‌پذیرد/ تهدید نشان از فرعی بودن مذاکرات برای آمریکایی دارد