پزشکیان: به کچل می‌گویند زلفعلی، به دولت کثیف هم می‌گویند پاکدست