تجمع در اراک به دنبال معرفی استاندار منصوب به فتنه +تصاویر