وزارت بهداشت:لابی شرکتهای داروی با پزشکان برای تجویز داروهای خاص