رقابت مدعیان حضوردرتیم های ملی اسکیت 17 و 18 اردیبهشت