سنا پنجشنبه به «پایان بررسی» طرح نظارت بر توافق هسته‌ای ایران رای می‌دهد