8400 اتوبوس درون‌شهری در کلانشهرها دودزا و فرسوده هستند