مسئول مبارزه با نژادپرستی فیفا از فلسطین دیدن می‌کند