نشست «ارزیابی تطبیقی معرفت مانهایم و نظریه پارادایمی»