دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت ۳ هزار شهید استان سمنان با رهبری