کلیپ صوتی / هیچ چیزی مردم را به قدر احقاق حقشان از زورگوها و مفسدها خوشحال نمی‌کند