تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی کارشناسی شده نیست/تعرفه‌ها شهریور بازنگری می‌شود