خود را مکلف به قدرداني و تجليل از کارگران خدوم خدمات شهري مي دانيم