دشمن در جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به اعتقادات جوانان است