جنگ با ایران جهان اسلام را مقابل آمریکا بسیج می‌کند