40 درصد دانشجویان از وزن مناسب برخوردار نیستند/20 درصد دختران ورزش نمی‌کنند