برگزاری 30 درصد از نشست های بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سرای اهل قلم