نخستین جایگاه اختصاصی عرضه سوخت CNG در سرپل ذهاب به بهره برداری رسید