جنبش عدم تعهد از همکاری کشورهای عضو NPT با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد