مدون نبودن میزان اعتبارات مهمترین مشکل هیات کشتی استان / مسئولین ورزشی در حفظ و نگهداری ورزشکاران را