حضرت آیت الله جوادی آملی: کشور در ابتدائیاتی مانند ...