تقدیر از سازمان بسیج سازندگی استان البرز توسط سردار سلامی