مدعيان حضور در تيم هاي ملي اسکيت با هم رقابت مي کنند