اطلاعیه/همایش پیاده روی خانوادگی درشبستربرگزار می شود