ظریف با انتشار جزییات مذاکرات لوزان همدلی و همیاری خود را با مردم نشان دهد