گفتگو با روزنامه‌نگاری که به رییس‌جمهور آمریکا کفش پرتاب کرد