10 هزار کلاس درس به فضاهای آموزشی کشور اضافه می شود